Wybory do PRDPP 2016 Drukuj

Wybory do Pomorskiej Rady Działalność Pożytku Publicznego 2016

 

Marszałek Województwa Pomorskiego zaprasza organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego na rzecz mieszkańców województwa pomorskiego do udziału w głosowaniu na kandydatów na członków Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.


Głosowanie rozpoczyna się w dniu 9 maja 2016 r., a ostateczny jego termin upływa z dniem 24 maja 2016 r. (włącznie).

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego. Głosy złożone po upływie terminu głosowania nie będą brane pod uwagę.

Każda organizacja może oddać wyłącznie jeden głos na jednego wybranego kandydata z każdego obszaru z LISTY KANDYDATÓW ( lista zbiorowa kandydatów tutaj )

czyli łącznie może oddać głos na maksymalnie 9 kandydatów.

Do głosowania uprawnione są organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2016r. poz. 239 z późn. zm.) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, prowadzące działalność pożytku publicznego na rzecz mieszkańców województwa pomorskiego.

Głosowanie na kandydatów odbywa się poprzez wypełnienie formularza „Karta do głosowania kandydata na członka Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego" ( Karta do głosowania na członka Rady - tutaj ) oraz złożenie oryginału formularza w zamkniętej kopercie w formie papierowej:

  1. osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu, ul. Okopowa 21/27, Gdańsk w godz. 7:45-15:45, z dopiskiem „ROPS. Głosowanie na członka PRDPP. Nie otwierać"
  2. za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Urzędu) na adres Urzędu:
    Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, z dopiskiem: „ROPS. Głosowanie na członka PRDPP. Nie otwierać".

 


W ciągu 14 dni kalendarzowych od upływu terminu głosowania Komisja dokona weryfikacji formalnej oddanych głosów i ich przeliczenia, na podstawie czego sporządzi listę rankingową kandydatów, która zostanie zaprezentowana w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń  w Urzędzie oraz na stronie www.pomorskie.eu, www.rops.pomorskie.eu, www.ngo.pl

 

Lista rankingowa zostanie równocześnie przekazana Marszałkowi, który następnie w drodze zarządzenia powoła Radę.

Informacji udziela: Magdalena Witkowska, tel. (58) 32 68 897, email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


pliki do pobrania:


lista zbiorowa kandydatów

lista kandydatów oba obszary

Karta do głosowania na członka Rady